ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρόντες Όροι Συνεργασίας αποτελούν το Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών (το “Συμφωνητικό”) που συνάπτεται μεταξύ της ατομικής εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ” (“Color Experts”,” “alohanails.gr-εφεξής αποκαλούμενης “alohanails.gr”) με έδρα την πόλη Αθήνα, επί της οδού Λάσκου Β. αρ. 38 και των εγγεγραμμένων χρηστών της (εφεξής αποκαλούμενοι “Affiliates”).

1. ΟΡΟΙ

“Σύνδεσμοι”: Οι υπερσύνδεσμοι / hyperlinks (κείμενο, κουμπί, banner ή οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή μορφή) που παραπέμπουν σε ιστοσελίδα ενός Διαφημιζόμενου.

“Ιδιοκτησία Affiliate”: Οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Affiliate ή άλλος Διαδικτυακός χώρος που πληροί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση Συνδέσμων.

“Κώδικας Συμπεριφοράς”: Οι υποχρεώσεις του Affiliate οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Συμφωνητικού.

“Αγοραστής”: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο κάνει click σε ένα Σύνδεσμο και μεταφερθεί σε ιστοσελίδα της alohanails.gr και κάνει αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών της.

“Πρόγραμμα”: Το σύνολο κανόνων που καθορίζουν τους τρόπους και τους περιορισμούς με βάση τους οποίους ένας Affiliate μπορεί να κερδίσει χρήματα προωθώντας Αγοραστές στην ιστοσελίδα alohanails.gr.

“Προμήθεια”: Τα χρήματα που απεκόμισε ο Affiliate κατευθύνοντας Αγοραστές στην Ιστοσελίδα της alohanails.gr, όπου οι Αγοραστές πραγματοποίησαν μια αγορά ή άλλη προσυμφωνημένη ενέργεια με βάση τους όρους του Προγράμματος, η οποία αγορά ή ενέργεια εγκρίθηκε από την alohanails.gr.

“Έγκυρο Click”: Το click που κάνει εθελοντικά και σκόπιμα ένας Επισκέπτης σε έναν Σύνδεσμο μέσα στην Ιδιοκτησία του Affiliate, με σκοπό να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της alohanails.gr και να πραγματοποιήσει αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας. Τα έγκυρα Clicks περιλαμβάνουν μόνο clicks που είναι σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό και τον Κώδικα Συμπεριφοράς.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η επιτυχία της Προγράμματος προϋποθέτει πως η alohanails.gr έχει καθορίσει αυστηρά κριτήρια ως προς τους Affiliates που συμμετέχουν στην Πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό η alohanails.gr, ελέγχει όλες τις αιτήσεις των Affiliates προτού γίνουν δεκτές.

Ο κάθε Affiliate υποχρεούται να παρέχει στη alohanails.gr αληθείς, ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα.

Η alohanails.gr διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και να επιβεβαιώσει ανά πάσα στιγμή την αλήθεια και ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση εάν προκύψει ότι οι πληροφορίες του Affiliate είναι ανακριβείς ή ψευδείς η alohanails.gr δικαιούται να απορρίψει την αίτηση εγγραφής του.

Για τη συμμετοχή ενός Affiliate στο Πρόγραμμα απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η alohanails.gr δύναται να αποφασίζει κατά τη διακριτική της ευχέρεια εάν κάποιος θα γίνει Affiliate, χωρίς να μπορεί η απόφαση αυτή να ελεγχθεί ή να αμφισβητηθεί.

Εφόσον η alohanails.gr αποδεχτεί μια αίτηση εγγραφής, θα δημιουργήσει ένα λογαριασμό για τον συγκεκριμένο Affiliate.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει μόνο έναν λογαριασμό Affiliate. Εάν η alohanails.gr διαπιστώσει ότι τηρούνται παραπάνω λογαριασμοί από τον ίδιο affiliate χωρίς να έχει πάρει έγκριση, τότε έχει το δικαίωμα να τους διαγράψει όλους πλην του ενός.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ AFFILIATE

O Affiliate μπορεί να τοποθετεί τους Συνδέσμους των Διαφημιζομένων μόνο στις Ιδιοκτησίες του που έχουν γνωστοποιηθεί και εγκριθεί από τη alohanails.gr.

Οι Σύνδεσμοι των Διαφημιζομένων δεν πρέπει να παραπλανούν τους Επισκέπτες. Οι Σύνδεσμοι πρέπει να τοποθετούνται με μόνη σκοπιμότητα τη δημιουργία Έγκυρων Clicks.

Οι Affiliates δεν πρέπει να αποστέλλουν αυτόκλητα email ή email που μπορούν για άλλους λόγους να χαρακτηριστούν ως spam. Εάν η alohanails.gr ανακαλύψει ότι κάποιος Affiliate αποστέλλει τέτοια email που περιέχουν Συνδέσμους της alohanails.gr, δικαιούται να διαγράψει αμέσως το λογαριασμό του.

Η alohanails.gr θα παρέχει στον κάθε Affiliate ένα κωδικό για την πρόσβασή του στην Υπηρεσία, τον οποίο ο Affiliate υποχρεούται να διατηρεί ασφαλή. Ο κάθε Affiliate είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού του.

Ο Affiliate συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει το όνομα κάποιου άλλου προσώπου με την πρόθεση να πλαστοπροσωπήσει αυτό το πρόσωπο ή να εξαπατήσει άλλους χρήστες σχετικά με την πραγματική ταυτότητά του.

Ο Affiliate οφείλει να κρατά ανά πάσα στιγμή ενήμερο τον λογαριασμό του με τα σωστά στοιχεία του. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες του Affiliate βρεθούν ανακριβείς ή ψευδείς, η alohanails.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τον λογαριασμό του χωρίς προειδοποίηση, παρακρατώντας την πληρωμή οποιασδήποτε Προμήθειας ή/και οποιασδήποτε άλλης αμοιβής.

Ο Affiliate αποδέχεται ότι η alohanails.gr θα ενεργεί με βάση τις πληροφορίες και/ή οδηγίες που η alohanails.gr εύλογα πιστεύει ότι προέρχονται από τον Affiliate. Η alohanails.gr δεν θα ευθύνεται έναντι στον Affiliate εάν αποδειχτεί ότι τέτοιες πληροφορίες ή/και οδηγίες έχουν προέλθει από άλλη πηγή.

Ο Affiliate πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη alohanails.gr στο email info@alohanails.gr στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Όταν εύλογα πιστεύει ότι έχει ή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού που του έχει παρασχεθεί από την alohanails.gr.

• Όταν εύλογα υποπτεύεται ή γνωρίζει κάποιες επιβεβαιωμένες ή πιθανές καταχρήσεις της Υπηρεσίας.

Ο Affiliate υποχρεούται να μην τροποποιεί τους Συνδέσμους τους οποίους του παρέχει η Υπηρεσία καθώς και τυχόν δημιουργικά (banners κλπ.) που τους συνοδεύουν. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της παραγράφου διότι σε διαφορετική περίπτωση οι Επισκέπτες ενδέχεται να λαμβάνουν ανακριβείς ή ανάρμοστες πληροφορίες και ως συνέπεια να δυσφημείται η Υπηρεσία ή οι Διαφημιζόμενοι. Σε αντίθετη περίπτωση η alohanails.gr δύναται να τερματίζει το Συμφωνητικό σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος.

4 . ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ο Affiliate συνομολογεί με τη alohanails.gr να τηρεί κατά γράμμα τον Κώδικα Συμπεριφοράς, ο οποίος αποτελεί ένα σώμα με το παρόν.

Η alohanails.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει κατά καιρούς τον Κώδικα Συμπεριφοράς ούτως ώστε αυτός να αντικατοπτρίζει, στο σημείο που αυτό είναι εφικτό, ηθικές πρακτικές με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία. Η alohanails.gr θα αναρτά τον αναθεωρημένο Κώδικα Συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, ενημερώνοντας για τυχόν αναθεωρήσεις του και οι Affiliates υποχρεούνται να τον εξετάζουν και να παραμένουν γνώστες των σχετικών αλλαγών.

Ο Affiliate συμφωνεί να τηρεί κατά γράμμα οποιονδήποτε συμπληρωματικό κώδικα συμπεριφοράς ή οποιουσδήποτε επιπλέον όρους θέτει ο κάθε Διαφημιζόμενος για τη συμμετοχή των Affiliates στο Πρόγραμμά του.

5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

5.1 Το κέρδος του Affiliate υπολογίζεται σε ποσοστό 10% επί της καθαρής αξίας (τιμή λιανικής πωλήσεως χωρίς το ΦΠΑ 24%) του προϊόντος που αγοράστηκε από Αγοραστή ο οποίος έκανε έγκυρο click μέσω της Ιδιοκτησίας του Affiliate. Το κέρδος υπολογίζεται από την καθαρή αξία του προϊόντος που ισχύει κατά τη συγκεκριμένη στιγμή της αγοράς (δηλαδή την λιανική τιμή που έχει το προϊόν κατά την στιγμή που ο πελάτης θα το προσθέσει στο καλάθι αγορών του και θα ολοκληρώσει την αγορά του).

Η alohanails.gr θα πληρώνει τον Affiliate την 30η ημέρα κάθε μήνα (ή την επόμενη εργάσιμη, αν η 30η δεν είναι εργάσιμη) για τις αγορές που εξοφλήθηκαν προς τη alohanails.gr έως το τέλος του μήνα. Π.χ. για αγορές ή άλλες ενέργειες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν μέσα στον μήνα Μάιο και εξοφλήθηκαν προς τη alohanails.gr μέσα στον ίδιο μήνα, η πληρωμή θα γίνει στις 30η Μαΐου. Η ημερομηνία πραγματοποίησης και η ημερομηνία έγκρισης της αγοράς ή άλλης ενέργειας δεν επηρεάζει την ημερομηνία πληρωμής, αυτή επηρεάζεται μόνο από την ημερομηνία στην οποία εξοφλήθηκε από τους πελάτες της η alohanails.gr.

Η alohanails.gr δεν θα έχει καμία υποχρέωση να πληρώσει τον Affiliate για αγορές οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί από τους πελάτες της.

Το ελάχιστο ποσό πληρωμής είναι τα €50. Δεν θα πραγματοποιούνται πληρωμές αν το ποσό που έχει να λαμβάνει ο Affiliate δεν ξεπερνά το ελάχιστο όριο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό μεταφέρεται σε επόμενη πληρωμή.

Οι πληρωμές θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που τυχόν προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, κατά την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης του Συμφωνητικού οι πληρωμές σε ελληνικές εταιρείες και οι πληρωμές σε Έλληνες ιδιώτες υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών («ελεύθερους επαγγελματίες») δεν υπόκειντο σε παρακράτηση και γίνονται με την έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Οι πληρωμές σε ιδιώτες μη υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών πραγματοποιούνται με Τίτλο Κτήσης (απόδειξη δαπάνης) και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%, χαρτοσήμου 3,6% και ασφαλιστικών εισφορών 20,28% (οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου). Η παρακράτηση φόρου 20% συμψηφίζεται από τον φόρο του ιδιώτη που θα προκύψει βάσει της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης (Ε1). Οι παρακράτηση 20,28% ασφαλιστικών εισφορών αφορούν 13,3% σύνταξη και 6,95% υγειονομική περίθαλψη. Για τους φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού ισχύουν τα όσα ορίζουν οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα του Affiliate που συλλέγονται από τη alohanails.gr επεξεργάζονται βάσει του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των σχετικών τροποποιήσεών του.

Σημειώνεται επίσης ότι η alohanails.gr είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Για την πολιτική προστασίας δεδομένων που τηρεί η alohanails.gr μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ (πάλι υπό μορφή link που θα παραπέμπει στην πολιτική)

Για να μπορέσει η alohanails.gr να βελτιώσει ή να προωθήσει την Υπηρεσία, ενδέχεται να παράγει στατιστικά στοιχεία ή έγγραφα σχετικά με την χρήση της Υπηρεσίας. Καμία από αυτές τις πληροφορίες ΔΕΝ θα προσδιορίζει την ταυτότητα του Affiliate.

Ο Affiliate, με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, κατανοεί και παρέχει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή του στην απόκτηση στοιχείων από την alohanails.gr σχετικά με την Ιδιοκτησία του όπως π.χ. το όνομα χώρου (domain name) μιας ιστοσελίδας στην οποία ο Affiliate έχει τοποθετήσει ένα Σύνδεσμο μέσω του οποίου στέλνει αγοραστές σε ιστοσελίδα της alohanails.gr.

7. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η alohanails.gr μπορεί να τροποποιήσει αυτό το Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή. Επιπρόσθετα, η alohanails.gr μπορεί να προσθέσει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε πλευρά του Προγράμματος ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώσει τους Affiliates μέσω email ή μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος για αυτές τις αλλαγές. Κατόπιν λήψης αυτής της ειδοποίησης, ο Affiliate μπορεί αμέσως να αποσυρθεί από το Πρόγραμμα ενημερώνοντας σχετικά την alohanails.gr μέσω email στο info@alohanails.gr. Εφόσον τέτοια ειδοποίηση δεν έχει δοθεί στη alohanails.gr μέσα σε μια εβδομάδα, τότε θα θεωρείται ότι ο Affiliate έχει συναινέσει σε αυτές τις αλλαγές.

Η alohanails.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μηδενισμό τυχόν Προμηθειών οφειλόμενων στον Affiliate αν σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών ο Affiliate δεν συνδεθεί στο λογαριασμό του στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Εάν η alohanails.gr ανακαλύψει ότι παραβιάζονται με οιονδήποτε τρόπο οι όροι του παρόντος τότε έχει το δικαίωμα να αναστείλει τον Λογαριασμό του Affiliate και / ή να τροποποιήσει / απενεργοποιήσει οποιουσδήποτε Συνδέσμους. Σε αυτήν την περίπτωση η alohanails.gr μπορεί να παρακρατήσει οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο στον Affiliate προερχόμενο από χρήση της Υπηρεσίας πριν από τον τερματισμό.

8. ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ

Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών καθώς και, περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής, και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων είτε είναι καταχωρημένα είτε μη που προβάλλεται από την alohanails.gr), οποιαδήποτε βάση δεδομένων που λειτουργεί από την Εταιρεία και το σύνολο της σχεδίασης, του κειμένου και των γραφικών της alohanails.gr, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, η μουσική, ο ήχος και η επιλογή και διάταξή τους, και κάθε μεταγλώττιση λογισμικού, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας και το λογισμικό ανήκουν στην ιδιοκτησία της alohanails.gr.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η αντιγραφή, η διανομή, η αναδημοσίευση, η λήψη, η εμφάνιση, η ανάρτηση ή η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο κανενός στοιχείου από το υλικό που παρατίθεται στην ιστοσελίδα της alohanails.gr, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της alohanails.gr.

Σε περίπτωση αντιγραφής κάποιου σχεδίου, εικόνας, προϊόντος, ιδέας ή άλλο ενός Δημιουργού ή τρίτου είτε εντός της alohanails.gr είτε εκτός, η τελευταία δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το Πρόγραμμα, η χρήση του και τα αποτελέσματα από τη χρήση του παρέχονται «ως έχουν» και δεν παρέχονται από τη alohanails.gr εγγυήσεις ποιότητας ή άλλες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους για την Υπηρεσία.

Η alohanails.gr δεν θα φέρει ευθύνη για (i) οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, συμπτωματική ή επακόλουθη απώλεια φήμης που προκύπτει από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του Προγράμματος ή οποιωνδήποτε πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας μέσω υπερσυνδέσμου, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμούς, χαμένα κέρδη, διακοπή εργασιών, απώλεια δεδομένων του Affiliate, ακόμα και αν η alohanails.gr έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή (ii)οποιαδήποτε απαίτηση αποδοτέα σε λάθη, παραλείψεις ή αλλες ανακρίβειες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα με την οποία συνδέεται η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μέσω υπερσυνδέσμου.

Ο Affiliate θα απαλλάξει την alohanails.gr και τα στελέχη της, τους διευθυντές της, υπαλλήλους, αντιπροσώπους κλπ. από οποιαδήποτε υπαιτιότητα και ευθύνη απώλειας, ζημιών, τραυματισμού ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων) που έμμεσα ή άμεσα προκύπτουν από ή συσχετίζονται με οτιδήποτε σχετικό με αυτό το Συμφωνητικό.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το πρόγραμμα τροποποιείται και βελτιώνεται διαρκώς μέσω της προσθήκης ή κατάργησης λειτουργιών και άλλων στοιχείων του.

Το παρόν Συμφωνητικό μπορεί να τερματιστεί και από τις δύο πλευρές, οποιαδήποτε στιγμή, εάν δοθεί προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση (μέσω email).

Και τα δύο μέρη μπορούν άμεσα να τερματίσουν το παρόν Συμφωνητικό εφόσον το άλλο μέρος αθετεί τις υποχρεώσεις του. Εάν ο Affiliate αθετήσει τις υποχρεώσεις του, η alohanails.gr δύναται να παρακρατήσει οποιαδήποτε Προμήθεια ή άλλη αμοιβή τυχόν οφειλόμενη στον Affiliate.

Εάν ο Affiliate αθετήσει οποιονδήποτε από τους όρους των παραγράφων 3 και 4 η alohanails.gr έχει τη δυνατότητα να αναστείλει άμεσα τη συμμετοχή του Affiliate στο Πρόγραμμα.

Ο Τερματισμός αυτού του Συμφωνητικού αυτονοήτως δεν περιορίζει την ισχύ οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων των μερών που προέκυπταν πριν την ημερομηνία τερματισμού.

11. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

Με τον τερματισμό του Συμφωνητικού, ο Affiliate υποχρεούται να αφαιρέσει άμεσα όλους τους Συνδέσμους από την Ιδιοκτησία του. Ο Affiliate δεν θα δικαιούται καμία Προμήθεια που αντιστοιχεί σε πωλήσεις ή ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μετά από την ημερομηνία τερματισμού.

12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν Συμφωνητικό αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερκαλύπτει κάθε προηγούμενη συμφωνία και επικοινωνία των μερών, προφορική ή γραπτή. Καμία άλλη δήλωση ή ισχυρισμός, γραπτή ή προφορική, δεν μπορεί να αποτελέσει όρο αυτού του Συμφωνητικού.

Κανένα μέρος δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία, αδυναμία ή καθυστέρηση τήρησης των υποχρεώσεών του, όπως αυτές αναλύονται στο παρόν, η οποία προκύπτει από λόγους ανωτέρας βίας (όπως ενδεικτικά αλλά όψι περιοριστικά απεργίες, εξεγέρσεις, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, καταιγίδες, εκρήξεις, πολέμους)

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά τη χρήση και συναλλαγή με την alohanails.gr αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Χίου, όπου εδρεύει η εταιρεία «Ε & Δ. Ζήσιμος ΟΕ» και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά ισχύει.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

1. Περιεχόμενο της Ιδιοκτησίας του Affiliate

Οι Affiliates συμφωνούν να μην παρέχουν, προωθούν, διανέμουν, τοποθετούν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δημοσιεύουν στην Ιδιοκτησία τους περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, καταχρηστικό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είναι αμφισβητήσιμο, εξαπατά ή παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο. Οι Affiliates επιπλέον συμφωνούν να μην τοποθετούν Συνδέσμους σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα είναι πορνογραφική (ή που απεικονίζει πορνογραφικό υλικό ή διαφημίσεις), που προωθεί ή επικροτεί τη βία, τη θρησκοληψία ή το μίσος, ή που προωθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια συμπεριλαμβανομένων (χωρίς να αποκλείονται άλλες περιπτώσεις) warez, cracking, hacking.

Η Ιδιοκτησία του Affiliate πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας της διαφήμισης. Οι Affiliates δεν πρέπει να υποστηρίζουν, διαφημίζουν, ή προωθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην Ιδιοκτησία τους διαφημιστικό λογισμικό (κοινώς γνωστό ως “adware” ή “spyware”). Οι Affiliates πρέπει να φροντίζουν ώστε οποιαδήποτε πληροφορία στην ιστοσελίδα του Affiliate που αναφέρεται σε αγαθά ή υπηρεσίες που πωλούνται από την alohanails.gr, είναι ακριβής, κατανοητή και μη παραπλανητική. Η alohanails.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει Προμήθειες και να διαγράψει τον Affiliate από το πρόγραμμα εάν αυτός δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω.

2. Αθέμιτη εκμετάλλευση της Υπηρεσίας

Οι Affiliates πρέπει να δρουν ηθικά και λογικά αναφορικά στη χρήση του Προγράμματος και στην αποστολή Έγκυρων Clicks προς την alohanails.gr. Οι Affiliates δεν πρέπει να κάνουν τίποτα (ή επιτρέψουν οτιδήποτε να συμβεί) το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα η alohanails.gr να πληρώσει στον Affiliate Προμήθεια για πωλήσεις ή άλλες ενέργειες τις οποίες ο Affiliate δεν επέφερε νόμιμα και με βάση τους κανόνες δεοντολογίας.

Οι Affiliates δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τρόπους ή τεχνικές που σχετίζονται με spyware, adware, malware, robots, forced clicks, automatic openings, automatic cookie dropping ή cookie stuffing.

Κάθε Affiliate είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και την προέλευση της κίνησης που παρέχει σρτο Πρόγραμμα και την alohanails.gr. Σύμφωνα με το παρόν η προέλευση της κίνησης πρέπει να αποκαλύπτεται στη alohanails.gr. Ακόμα και αν η alohanails.gr δώσει την άδεια σε κάποιον Affiliate να αποκτήσει κίνηση μέσω τρίτων προμηθευτών, ο Affiliate παραμένει υπεύθυνος για την ποιότητα και την προέλευση αυτής της κίνησης.

Οι Affiliates δεν μπορούν να τοποθετήσουν οποιοδήποτε λογισμικό στον υπολογιστή του Επισκέπτη το οποίο να μπορεί να παρακάμπτει cookies ή να προωθεί ή να εμφανίζει Συνδέσμους, ούτε μπορούν οι Affiliates να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε τέτοιο λογισμικό που τοποθετήθηκε από άλλους.

Οι Affiliates δεν μπορούν να αγοράσουν, να χορηγήσουν άδεια, ή να λειτουργήσουν οποιοδήποτε όνομα χώρου (domain name) το οποίο είναι παρόμοιο σε βαθμό που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το URL οποιασδήποτε ιστοσελίδας της alohanails.gr.

Η παρούσα λίστα απαγορεύσεων δεν είναι εξαντλητική. Εάν κάποιος Affiliate παραβιάσει το πνεύμα αυτών των προϋποθέσεων, είτε η alohanails.gr θεωρήσει τη συμπεριφορά κάποιου Affiliate ως ανήθικη ή αντιδεοντολογική, η alohanails.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή του συγκεκριμένου Affiliate στo Πρόγραμμα και να παρακρατήσει τυχόν οφειλόμενες Προμήθειες, χωρίς να μπορεί η απόφασή της αυτή να ελεγχθεί ή να αμφισβητηθεί. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρόντες Όροι Συνεργασίας αποτελούν το Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών (το “Συμφωνητικό”) που συνάπτεται μεταξύ της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Ε. & Δ. Ζήσιμος ΟΕ” (“alohanails.gr”,” “alohanails.gr-εφεξής αποκαλούμενης “alohanails.gr”) με έδρα την πόλη της Χίου επί της οδού Μιχαήλ Λιβανού αρ. 5 και των εγγεγραμμένων χρηστών της (εφεξής αποκαλούμενοι “Affiliates”).

1. ΟΡΟΙ

“Σύνδεσμοι”: Οι υπερσύνδεσμοι / hyperlinks (κείμενο, κουμπί, banner ή οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή μορφή) που παραπέμπουν σε ιστοσελίδα ενός Διαφημιζόμενου.

“Ιδιοκτησία Affiliate”: Οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Affiliate ή άλλος Διαδικτυακός χώρος που πληροί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση Συνδέσμων.

“Κώδικας Συμπεριφοράς”: Οι υποχρεώσεις του Affiliate οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Συμφωνητικού.

“Αγοραστής”: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο κάνει click σε ένα Σύνδεσμο και μεταφερθεί σε ιστοσελίδα της alohanails.gr και κάνει αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών της.

“Πρόγραμμα”: Το σύνολο κανόνων που καθορίζουν τους τρόπους και τους περιορισμούς με βάση τους οποίους ένας Affiliate μπορεί να κερδίσει χρήματα προωθώντας Αγοραστές στην ιστοσελίδα alohanails.gr.

“Προμήθεια”: Τα χρήματα που απεκόμισε ο Affiliate κατευθύνοντας Αγοραστές στην Ιστοσελίδα της alohanails.gr, όπου οι Αγοραστές πραγματοποίησαν μια αγορά ή άλλη προσυμφωνημένη ενέργεια με βάση τους όρους του Προγράμματος, η οποία αγορά ή ενέργεια εγκρίθηκε από την alohanails.gr.

“Έγκυρο Click”: Το click που κάνει εθελοντικά και σκόπιμα ένας Επισκέπτης σε έναν Σύνδεσμο μέσα στην Ιδιοκτησία του Affiliate, με σκοπό να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της alohanails.gr και να πραγματοποιήσει αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας. Τα έγκυρα Clicks περιλαμβάνουν μόνο clicks που είναι σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό και τον Κώδικα Συμπεριφοράς.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η επιτυχία της Προγράμματος προϋποθέτει πως η alohanails.gr έχει καθορίσει αυστηρά κριτήρια ως προς τους Affiliates που συμμετέχουν στην Πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό η alohanails.gr, ελέγχει όλες τις αιτήσεις των Affiliates προτού γίνουν δεκτές.

Ο κάθε Affiliate υποχρεούται να παρέχει στη alohanails.gr αληθείς, ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα.

Η alohanails.gr διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και να επιβεβαιώσει ανά πάσα στιγμή την αλήθεια και ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση εάν προκύψει ότι οι πληροφορίες του Affiliate είναι ανακριβείς ή ψευδείς η alohanails.gr δικαιούται να απορρίψει την αίτηση εγγραφής του.

Για τη συμμετοχή ενός Affiliate στο Πρόγραμμα απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η alohanails.gr δύναται να αποφασίζει κατά τη διακριτική της ευχέρεια εάν κάποιος θα γίνει Affiliate, χωρίς να μπορεί η απόφαση αυτή να ελεγχθεί ή να αμφισβητηθεί.

Εφόσον η alohanails.gr αποδεχτεί μια αίτηση εγγραφής, θα δημιουργήσει ένα λογαριασμό για τον συγκεκριμένο Affiliate.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει μόνο έναν λογαριασμό Affiliate. Εάν η alohanails.gr διαπιστώσει ότι τηρούνται παραπάνω λογαριασμοί από τον ίδιο affiliate χωρίς να έχει πάρει έγκριση, τότε έχει το δικαίωμα να τους διαγράψει όλους πλην του ενός.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ AFFILIATE

O Affiliate μπορεί να τοποθετεί τους Συνδέσμους των Διαφημιζομένων μόνο στις Ιδιοκτησίες του που έχουν γνωστοποιηθεί και εγκριθεί από τη alohanails.gr.

Οι Σύνδεσμοι των Διαφημιζομένων δεν πρέπει να παραπλανούν τους Επισκέπτες. Οι Σύνδεσμοι πρέπει να τοποθετούνται με μόνη σκοπιμότητα τη δημιουργία Έγκυρων Clicks.

Οι Affiliates δεν πρέπει να αποστέλλουν αυτόκλητα email ή email που μπορούν για άλλους λόγους να χαρακτηριστούν ως spam. Εάν η alohanails.gr ανακαλύψει ότι κάποιος Affiliate αποστέλλει τέτοια email που περιέχουν Συνδέσμους της alohanails.gr, δικαιούται να διαγράψει αμέσως το λογαριασμό του.

Η alohanails.gr θα παρέχει στον κάθε Affiliate ένα κωδικό για την πρόσβασή του στην Υπηρεσία, τον οποίο ο Affiliate υποχρεούται να διατηρεί ασφαλή. Ο κάθε Affiliate είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού του.

Ο Affiliate συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει το όνομα κάποιου άλλου προσώπου με την πρόθεση να πλαστοπροσωπήσει αυτό το πρόσωπο ή να εξαπατήσει άλλους χρήστες σχετικά με την πραγματική ταυτότητά του.

Ο Affiliate οφείλει να κρατά ανά πάσα στιγμή ενήμερο τον λογαριασμό του με τα σωστά στοιχεία του. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες του Affiliate βρεθούν ανακριβείς ή ψευδείς, η alohanails.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τον λογαριασμό του χωρίς προειδοποίηση, παρακρατώντας την πληρωμή οποιασδήποτε Προμήθειας ή/και οποιασδήποτε άλλης αμοιβής.

Ο Affiliate αποδέχεται ότι η alohanails.gr θα ενεργεί με βάση τις πληροφορίες και/ή οδηγίες που η alohanails.gr εύλογα πιστεύει ότι προέρχονται από τον Affiliate. Η alohanails.gr δεν θα ευθύνεται έναντι στον Affiliate εάν αποδειχτεί ότι τέτοιες πληροφορίες ή/και οδηγίες έχουν προέλθει από άλλη πηγή.

Ο Affiliate πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη alohanails.gr στο email info@alohanails.gr στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Όταν εύλογα πιστεύει ότι έχει ή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού που του έχει παρασχεθεί από την alohanails.gr.

• Όταν εύλογα υποπτεύεται ή γνωρίζει κάποιες επιβεβαιωμένες ή πιθανές καταχρήσεις της Υπηρεσίας.

Ο Affiliate υποχρεούται να μην τροποποιεί τους Συνδέσμους τους οποίους του παρέχει η Υπηρεσία καθώς και τυχόν δημιουργικά (banners κλπ.) που τους συνοδεύουν. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της παραγράφου διότι σε διαφορετική περίπτωση οι Επισκέπτες ενδέχεται να λαμβάνουν ανακριβείς ή ανάρμοστες πληροφορίες και ως συνέπεια να δυσφημείται η Υπηρεσία ή οι Διαφημιζόμενοι. Σε αντίθετη περίπτωση η alohanails.gr δύναται να τερματίζει το Συμφωνητικό σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος.

4 . ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ο Affiliate συνομολογεί με τη alohanails.gr να τηρεί κατά γράμμα τον Κώδικα Συμπεριφοράς, ο οποίος αποτελεί ένα σώμα με το παρόν.

Η alohanails.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει κατά καιρούς τον Κώδικα Συμπεριφοράς ούτως ώστε αυτός να αντικατοπτρίζει, στο σημείο που αυτό είναι εφικτό, ηθικές πρακτικές με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία. Η alohanails.gr θα αναρτά τον αναθεωρημένο Κώδικα Συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, ενημερώνοντας για τυχόν αναθεωρήσεις του και οι Affiliates υποχρεούνται να τον εξετάζουν και να παραμένουν γνώστες των σχετικών αλλαγών.

Ο Affiliate συμφωνεί να τηρεί κατά γράμμα οποιονδήποτε συμπληρωματικό κώδικα συμπεριφοράς ή οποιουσδήποτε επιπλέον όρους θέτει ο κάθε Διαφημιζόμενος για τη συμμετοχή των Affiliates στο Πρόγραμμά του.

5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

5.1 Το κέρδος του Affiliate υπολογίζεται σε ποσοστό 10% επί της καθαρής αξίας (τιμή λιανικής πωλήσεως χωρίς το ΦΠΑ 24%) του προϊόντος που αγοράστηκε από Αγοραστή ο οποίος έκανε έγκυρο click μέσω της Ιδιοκτησίας του Affiliate. Το κέρδος υπολογίζεται από την καθαρή αξία του προϊόντος που ισχύει κατά τη συγκεκριμένη στιγμή της αγοράς (δηλαδή την λιανική τιμή που έχει το προϊόν κατά την στιγμή που ο πελάτης θα το προσθέσει στο καλάθι αγορών του και θα ολοκληρώσει την αγορά του).

Η alohanails.gr θα πληρώνει τον Affiliate την 30η ημέρα κάθε μήνα (ή την επόμενη εργάσιμη, αν η 30η δεν είναι εργάσιμη) για τις αγορές που εξοφλήθηκαν προς τη alohanails.gr έως το τέλος του μήνα. Π.χ. για αγορές ή άλλες ενέργειες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν μέσα στον μήνα Μάιο και εξοφλήθηκαν προς τη alohanails.gr μέσα στον ίδιο μήνα, η πληρωμή θα γίνει στις 30η Μαΐου. Η ημερομηνία πραγματοποίησης και η ημερομηνία έγκρισης της αγοράς ή άλλης ενέργειας δεν επηρεάζει την ημερομηνία πληρωμής, αυτή επηρεάζεται μόνο από την ημερομηνία στην οποία εξοφλήθηκε από τους πελάτες της η alohanails.gr.

Η alohanails.gr δεν θα έχει καμία υποχρέωση να πληρώσει τον Affiliate για αγορές οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί από τους πελάτες της.

Το ελάχιστο ποσό πληρωμής είναι τα €50. Δεν θα πραγματοποιούνται πληρωμές αν το ποσό που έχει να λαμβάνει ο Affiliate δεν ξεπερνά το ελάχιστο όριο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό μεταφέρεται σε επόμενη πληρωμή.

Οι πληρωμές θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που τυχόν προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, κατά την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης του Συμφωνητικού οι πληρωμές σε ελληνικές εταιρείες και οι πληρωμές σε Έλληνες ιδιώτες υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών («ελεύθερους επαγγελματίες») δεν υπόκειντο σε παρακράτηση και γίνονται με την έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Οι πληρωμές σε ιδιώτες μη υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών πραγματοποιούνται με Τίτλο Κτήσης (απόδειξη δαπάνης) και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%, χαρτοσήμου 3,6% και ασφαλιστικών εισφορών 20,28% (οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου). Η παρακράτηση φόρου 20% συμψηφίζεται από τον φόρο του ιδιώτη που θα προκύψει βάσει της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης (Ε1). Οι παρακράτηση 20,28% ασφαλιστικών εισφορών αφορούν 13,3% σύνταξη και 6,95% υγειονομική περίθαλψη. Για τους φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού ισχύουν τα όσα ορίζουν οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα του Affiliate που συλλέγονται από τη alohanails.gr επεξεργάζονται βάσει του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των σχετικών τροποποιήσεών του.

Σημειώνεται επίσης ότι η alohanails.gr είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Για την πολιτική προστασίας δεδομένων που τηρεί η alohanails.gr μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ (πάλι υπό μορφή link που θα παραπέμπει στην πολιτική)

Για να μπορέσει η alohanails.gr να βελτιώσει ή να προωθήσει την Υπηρεσία, ενδέχεται να παράγει στατιστικά στοιχεία ή έγγραφα σχετικά με την χρήση της Υπηρεσίας. Καμία από αυτές τις πληροφορίες ΔΕΝ θα προσδιορίζει την ταυτότητα του Affiliate.

Ο Affiliate, με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, κατανοεί και παρέχει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή του στην απόκτηση στοιχείων από την alohanails.gr σχετικά με την Ιδιοκτησία του όπως π.χ. το όνομα χώρου (domain name) μιας ιστοσελίδας στην οποία ο Affiliate έχει τοποθετήσει ένα Σύνδεσμο μέσω του οποίου στέλνει αγοραστές σε ιστοσελίδα της alohanails.gr.

7. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η alohanails.gr μπορεί να τροποποιήσει αυτό το Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή. Επιπρόσθετα, η alohanails.gr μπορεί να προσθέσει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε πλευρά του Προγράμματος ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώσει τους Affiliates μέσω email ή μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος για αυτές τις αλλαγές. Κατόπιν λήψης αυτής της ειδοποίησης, ο Affiliate μπορεί αμέσως να αποσυρθεί από το Πρόγραμμα ενημερώνοντας σχετικά την alohanails.gr μέσω email στο info@alohanails.gr. Εφόσον τέτοια ειδοποίηση δεν έχει δοθεί στη alohanails.gr μέσα σε μια εβδομάδα, τότε θα θεωρείται ότι ο Affiliate έχει συναινέσει σε αυτές τις αλλαγές.

Η alohanails.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μηδενισμό τυχόν Προμηθειών οφειλόμενων στον Affiliate αν σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών ο Affiliate δεν συνδεθεί στο λογαριασμό του στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Εάν η alohanails.gr ανακαλύψει ότι παραβιάζονται με οιονδήποτε τρόπο οι όροι του παρόντος τότε έχει το δικαίωμα να αναστείλει τον Λογαριασμό του Affiliate και / ή να τροποποιήσει / απενεργοποιήσει οποιουσδήποτε Συνδέσμους. Σε αυτήν την περίπτωση η alohanails.gr μπορεί να παρακρατήσει οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο στον Affiliate προερχόμενο από χρήση της Υπηρεσίας πριν από τον τερματισμό.

8. ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ

Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών καθώς και, περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής, και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων είτε είναι καταχωρημένα είτε μη που προβάλλεται από την alohanails.gr), οποιαδήποτε βάση δεδομένων που λειτουργεί από την Εταιρεία και το σύνολο της σχεδίασης, του κειμένου και των γραφικών της alohanails.gr, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, η μουσική, ο ήχος και η επιλογή και διάταξή τους, και κάθε μεταγλώττιση λογισμικού, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας και το λογισμικό ανήκουν στην ιδιοκτησία της alohanails.gr.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η αντιγραφή, η διανομή, η αναδημοσίευση, η λήψη, η εμφάνιση, η ανάρτηση ή η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο κανενός στοιχείου από το υλικό που παρατίθεται στην ιστοσελίδα της alohanails.gr, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της alohanails.gr.

Σε περίπτωση αντιγραφής κάποιου σχεδίου, εικόνας, προϊόντος, ιδέας ή άλλο ενός Δημιουργού ή τρίτου είτε εντός της alohanails.gr είτε εκτός, η τελευταία δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το Πρόγραμμα, η χρήση του και τα αποτελέσματα από τη χρήση του παρέχονται «ως έχουν» και δεν παρέχονται από τη alohanails.gr εγγυήσεις ποιότητας ή άλλες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους για την Υπηρεσία.

Η alohanails.gr δεν θα φέρει ευθύνη για (i) οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, συμπτωματική ή επακόλουθη απώλεια φήμης που προκύπτει από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του Προγράμματος ή οποιωνδήποτε πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας μέσω υπερσυνδέσμου, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμούς, χαμένα κέρδη, διακοπή εργασιών, απώλεια δεδομένων του Affiliate, ακόμα και αν η alohanails.gr έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή (ii)οποιαδήποτε απαίτηση αποδοτέα σε λάθη, παραλείψεις ή αλλες ανακρίβειες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα με την οποία συνδέεται η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μέσω υπερσυνδέσμου.

Ο Affiliate θα απαλλάξει την alohanails.gr και τα στελέχη της, τους διευθυντές της, υπαλλήλους, αντιπροσώπους κλπ. από οποιαδήποτε υπαιτιότητα και ευθύνη απώλειας, ζημιών, τραυματισμού ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων) που έμμεσα ή άμεσα προκύπτουν από ή συσχετίζονται με οτιδήποτε σχετικό με αυτό το Συμφωνητικό.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το πρόγραμμα τροποποιείται και βελτιώνεται διαρκώς μέσω της προσθήκης ή κατάργησης λειτουργιών και άλλων στοιχείων του.

Το παρόν Συμφωνητικό μπορεί να τερματιστεί και από τις δύο πλευρές, οποιαδήποτε στιγμή, εάν δοθεί προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση (μέσω email).

Και τα δύο μέρη μπορούν άμεσα να τερματίσουν το παρόν Συμφωνητικό εφόσον το άλλο μέρος αθετεί τις υποχρεώσεις του. Εάν ο Affiliate αθετήσει τις υποχρεώσεις του, η alohanails.gr δύναται να παρακρατήσει οποιαδήποτε Προμήθεια ή άλλη αμοιβή τυχόν οφειλόμενη στον Affiliate.

Εάν ο Affiliate αθετήσει οποιονδήποτε από τους όρους των παραγράφων 3 και 4 η alohanails.gr έχει τη δυνατότητα να αναστείλει άμεσα τη συμμετοχή του Affiliate στο Πρόγραμμα.

Ο Τερματισμός αυτού του Συμφωνητικού αυτονοήτως δεν περιορίζει την ισχύ οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων των μερών που προέκυπταν πριν την ημερομηνία τερματισμού.

11. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

Με τον τερματισμό του Συμφωνητικού, ο Affiliate υποχρεούται να αφαιρέσει άμεσα όλους τους Συνδέσμους από την Ιδιοκτησία του. Ο Affiliate δεν θα δικαιούται καμία Προμήθεια που αντιστοιχεί σε πωλήσεις ή ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μετά από την ημερομηνία τερματισμού.

12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν Συμφωνητικό αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερκαλύπτει κάθε προηγούμενη συμφωνία και επικοινωνία των μερών, προφορική ή γραπτή. Καμία άλλη δήλωση ή ισχυρισμός, γραπτή ή προφορική, δεν μπορεί να αποτελέσει όρο αυτού του Συμφωνητικού.

Κανένα μέρος δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία, αδυναμία ή καθυστέρηση τήρησης των υποχρεώσεών του, όπως αυτές αναλύονται στο παρόν, η οποία προκύπτει από λόγους ανωτέρας βίας (όπως ενδεικτικά αλλά όψι περιοριστικά απεργίες, εξεγέρσεις, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, καταιγίδες, εκρήξεις, πολέμους)

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά τη χρήση και συναλλαγή με την alohanails.gr αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Χίου, όπου εδρεύει η εταιρεία «Ε & Δ. Ζήσιμος ΟΕ» και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά ισχύει.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

1. Περιεχόμενο της Ιδιοκτησίας του Affiliate

Οι Affiliates συμφωνούν να μην παρέχουν, προωθούν, διανέμουν, τοποθετούν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δημοσιεύουν στην Ιδιοκτησία τους περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, καταχρηστικό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είναι αμφισβητήσιμο, εξαπατά ή παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο. Οι Affiliates επιπλέον συμφωνούν να μην τοποθετούν Συνδέσμους σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα είναι πορνογραφική (ή που απεικονίζει πορνογραφικό υλικό ή διαφημίσεις), που προωθεί ή επικροτεί τη βία, τη θρησκοληψία ή το μίσος, ή που προωθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια συμπεριλαμβανομένων (χωρίς να αποκλείονται άλλες περιπτώσεις) warez, cracking, hacking.

Η Ιδιοκτησία του Affiliate πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας της διαφήμισης. Οι Affiliates δεν πρέπει να υποστηρίζουν, διαφημίζουν, ή προωθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην Ιδιοκτησία τους διαφημιστικό λογισμικό (κοινώς γνωστό ως “adware” ή “spyware”). Οι Affiliates πρέπει να φροντίζουν ώστε οποιαδήποτε πληροφορία στην ιστοσελίδα του Affiliate που αναφέρεται σε αγαθά ή υπηρεσίες που πωλούνται από την alohanails.gr, είναι ακριβής, κατανοητή και μη παραπλανητική. Η alohanails.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει Προμήθειες και να διαγράψει τον Affiliate από το πρόγραμμα εάν αυτός δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω.

2. Αθέμιτη εκμετάλλευση της Υπηρεσίας

Οι Affiliates πρέπει να δρουν ηθικά και λογικά αναφορικά στη χρήση του Προγράμματος και στην αποστολή Έγκυρων Clicks προς την alohanails.gr. Οι Affiliates δεν πρέπει να κάνουν τίποτα (ή επιτρέψουν οτιδήποτε να συμβεί) το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα η alohanails.gr να πληρώσει στον Affiliate Προμήθεια για πωλήσεις ή άλλες ενέργειες τις οποίες ο Affiliate δεν επέφερε νόμιμα και με βάση τους κανόνες δεοντολογίας.

Οι Affiliates δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τρόπους ή τεχνικές που σχετίζονται με spyware, adware, malware, robots, forced clicks, automatic openings, automatic cookie dropping ή cookie stuffing.

Κάθε Affiliate είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και την προέλευση της κίνησης που παρέχει σρτο Πρόγραμμα και την alohanails.gr. Σύμφωνα με το παρόν η προέλευση της κίνησης πρέπει να αποκαλύπτεται στη alohanails.gr. Ακόμα και αν η alohanails.gr δώσει την άδεια σε κάποιον Affiliate να αποκτήσει κίνηση μέσω τρίτων προμηθευτών, ο Affiliate παραμένει υπεύθυνος για την ποιότητα και την προέλευση αυτής της κίνησης.

Οι Affiliates δεν μπορούν να τοποθετήσουν οποιοδήποτε λογισμικό στον υπολογιστή του Επισκέπτη το οποίο να μπορεί να παρακάμπτει cookies ή να προωθεί ή να εμφανίζει Συνδέσμους, ούτε μπορούν οι Affiliates να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε τέτοιο λογισμικό που τοποθετήθηκε από άλλους.

Οι Affiliates δεν μπορούν να αγοράσουν, να χορηγήσουν άδεια, ή να λειτουργήσουν οποιοδήποτε όνομα χώρου (domain name) το οποίο είναι παρόμοιο σε βαθμό που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το URL οποιασδήποτε ιστοσελίδας της alohanails.gr.

Η παρούσα λίστα απαγορεύσεων δεν είναι εξαντλητική. Εάν κάποιος Affiliate παραβιάσει το πνεύμα αυτών των προϋποθέσεων, είτε η alohanails.gr θεωρήσει τη συμπεριφορά κάποιου Affiliate ως ανήθικη ή αντιδεοντολογική, η alohanails.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή του συγκεκριμένου Affiliate στo Πρόγραμμα και να παρακρατήσει τυχόν οφειλόμενες Προμήθειες, χωρίς να μπορεί η απόφασή της αυτή να ελεγχθεί ή να αμφισβητηθεί.